Кто такой врач фонолог?

1

План

Фонетика, фонологія. Система голосних фонем

1. Фонетика, фонологія. Предмет і завдання фонетики та фонології як мовознавчих дисципліни.

2. Поняття про звуковий склад української літературної мови.

3. Поняття фонеми.

4. Система голосних фонем.

Звукові одиниці, які служать засобом передачі думки, досліджує спеціальна наука — фонетика.

Фонетика (від гр. phonetikos — звуковий) — га лузь мовознавства, у якій вивчається звукова система мови у зв'язку з її смисловою роллю та різноманітні зву кові зміни, що виступають у мовленні при сполученні звукових елементів між собою.

Фонологія – це функційне, власне лінгвістичне вивчення тих же звуків, один із наймолодших розділів мовознавства, що вивчає структуру звукового складу мови (мовленнєві одиниці та засоби) та його функціювання в мовній системі.

Залежно від завдань, які ставляться при дослідженні звукової системи будь-якої конкретної мови, фонетика поділяється на описову та...

0 0